Kết quả xét chuyên ngành đợt tháng 01/2024

Dựa trên Quy định về đăng ký và tổ chức xét chuyên ngành cho sinh viên hệ chính quy của Khoa và tình hình đăng ký thực tế từ sinh viên theo thông báo đăng ký xét chuyên ngành vào tháng 12/2023, Khoa Điện tử – Viễn thông thông báo kết quả xét chuyên ngành đợt tháng 01/2024 như sau:

– Số lượng đăng ký xét chuyên ngành: 159 sinh viên.

– Xét tuyển ưu tiên nguyện vọng 1 theo tiêu chí cụ thể của chuyên ngành (tổng điểm 02 môn xét chuyên ngành lớn hơn hoặc bằng 10 và không có môn nào trong 02 môn này dưới 5 điểm) và tiêu chí chung (số lượng sinh viên phân bổ cho một chuyên ngành không nhiều hơn 50% và không ít hơn 20% tổng số sinh viên đủ điều kiện xét chuyên ngành và nộp hồ sơ ở đợt xét), kết quả như sau:

+ 02/159 sinh viên không đủ điều kiện vào chuyên ngành trong đợt này,

+ 157/159 sinh viên đủ điều kiện vào chuyên ngành,

+ Chuyên ngành Điện tử: 51/157 sinh viên (~32.5%),

+ Chuyên ngành Máy tính – Hệ thống nhúng: 66/157 sinh viên (~42%),

+ Chuyên ngành Viễn thông – Mạng: 40/157 sinh viên (~25.5%).

Nếu có thắc mắc về kết quả xét chuyên ngành, sinh viên phản hồi cho Thầy Công Nghĩa qua email ntcnghia@hcmus.edu.vn trước 16:00, thứ bảy, 27/01/2024.