BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TS. BÙI TRỌNG TÚ

TRƯỞNG KHOA

bttu@hcmus.edu.vn

TS. ĐẶNG LÊ KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

dlkhoa@hcmus.edu.vn

ThS. CAO TRẦN BẢO THƯƠNG

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ctbthuong@hcmus.edu.vn

CÁC BỘ MÔN

TS. LÊ ĐỨC HÙNG

TRƯỞNG BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

ldhung@hcmus.edu.vn

TS. HUỲNH HỮU THUẬN

TRƯỞNG BỘ MÔN MÁY TÍNH – HỆ THỐNG NHÚNG

hhthuan@hcmus.edu.vn

TS. ĐẶNG LÊ KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN VIỄN THÔNG – MẠNG

dlkhoa@hcmus.edu.vn

PHÒNG THÍ NGHIỆM

TS. LÊ ĐỨC HÙNG

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM DESLAB

ldhung@hcmus.edu.vn

ThS. HUỲNH QUỐC THỊNH

TRƯỞNG PTN ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

hqthinh@hcmus.edu.vn

CỐ VẤN HỌC TẬP

TS. LÊ ĐỨC HÙNG

TRƯỞNG BAN

Quản lý, tổng hợp khảo sát

ldhung@hcmus.edu.vn

ThS. TRẦN XUÂN TÂN

PHÓ BAN

Đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành Điện tử

txtan@hcmus.edu.vn

ThS. TRƯƠNG TẤN QUANG

ỦY VIÊN

Chuyên ngành Viễn thông – Mạng

trtquang@hcmus.edu.vn

ThS. NGUYỄN QUỐC KHOA

ỦY VIÊN

Chuyên ngành Máy tính – Hệ thống nhúng

nqkhoa@hcmus.edu.vn

ThS. CAO TRẦN BẢO THƯƠNG

ỦY VIÊN

Báo cáo, hỗ trợ quy định, quy chế

ctbthuong@hcmus.edu.vn

CÁC TRỢ LÝ

ThS. ĐẶNG THỊ LAN HƯƠNG

QUẢN LÝ GIÁO VỤ KHOA

THƯ KÝ KHOA

dtlhuong@hcmus.edu.vn

ThS. NGÔ MỸ NHU

CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC NGƯỜI HỌC

 

nmnhu@hcmus.edu.vn

ThS. NGUYỄN THÁI CÔNG NGHĨA

TRỢ LÝ SINH VIÊN

 

ntcnghia@hcmus.edu.vn

CN. VÕ THỊ THU TRÚC

THƯ KÝ KHOA

 

vtttruc@hcmus.edu.vn

ThS. NGÔ MINH NGHĨA

QUẢN LÝ MẠNG

 

nmnghia@hcmus.edu.vn

ĐOÀN THỂ

TS. LÊ ĐỨC HÙNG

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

ldhung@hcmus.edu.vn

ThS. NGÔ MINH NGHĨA

BÍ THƯ CHI ĐOÀN CÁN BỘ TRẺ

nmnghia@hcmus.edu.vn