PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG
KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

Hệ thống phòng thí nghiệm của ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông tại Cơ sở Linh Trung được thành lập năm 2006 với 4 phòng thí nghiệm bao gồm 3 chuyên ngành: Điện tử, Máy tính – Hệ thống nhúng và Viễn thông – Mạng.

Các phòng thí nghiệm này sẽ triển khai giảng dạy thực hành cho sinh viên đại học từ Đại cương, cơ sở ngành và một số môn chuyên ngành bao gồm:

 • Thực hành Nhập môn kỹ thuật
 • Thực hành Điện tử Cơ bản
 • Thực hành Điện tử số & tương tự
 • Thực hành đo và thiết bị đo
 • Thực hành cấu trúc máy tính
 • Thực hành Mạng Máy tính cơ bản
 • Thực hành Vi điều khiển
 • Thực hành Phương pháp tính
 • Thực hành Xử lý tín hiệu số
 • Thực hành các hệ thống truyền thông
 • Thực hành thiết kế logic khả trình
Phòng thí nghiệm Điện tử - Viễn thông 1
Phòng thí nghiệm Điện tử - Viễn thông 2

Phòng thí nghiệm Điện tử - Viễn thông 3

Phòng thí nghiệm Điện tử - Viễn thông 4