NHÂN SỰ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

TS. LÊ ĐỨC HÙNG

Trưởng Bộ môn Điện tử

Trưởng phòng thí nghiệm DESLab

ldhung@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. BÙI TRỌNG TÚ

Trưởng khoa Điện tử – Viễn thông

 

bttu@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

GS.TS. ĐINH SỸ HIỀN

 

 

dshien@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. TRẦN XUÂN TÂN

 

 

txtan@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. NGUYỄN DUY MẠNH THI

 

 

ndmthi@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. BÙI AN ĐÔNG

 

 

badong@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. NGUYỄN THỊ THIÊN TRANG

 

 

nttrang@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. NGUYỄN NGỌC HÙNG

 

 

nnhung@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. LÊ TRUNG KHANH

 

 

ltkhanh@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. HUỲNH QUỐC THỊNH

 

 

hqthinh@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

CN. NGUYỄN MAI MINH KHA

 

 

nmmkha@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Thái Hồng Hải

 

 

thhhai@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

CN. PHẠM THẾ HÙNG

 

 

pthung@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

CN. MÃ KHẢI MINH

 

 

mkminh@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

CN. NGUYỄN VŨ MINH THÀNH

 

 

nvmthanh@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN