Announcement of preparatory review classes for the postgraduate admissions examination in 2023 – Round 1

Phòng ĐT SĐH chia sẻ thông tin các lớp ôn tập môn cơ bản – cơ sở và lớp Tiếng Anh chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2023 – đợt 1 như sau:
– Thông báo chiêu sinh các lớp ôn tập môn Cơ bản, Cơ sở chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 – đợt 1 tại:
–  Thông báo chiêu sinh lớp ôn tập môn Tiếng Anh chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 – đợt 1 tại: