Thông tin tuyển sinh bậc Sau Đại học năm 2022 – Đợt 2

Phòng Đào tạo Sau đại học thông tin đến các đối tượng quan tâm đến chương trình tuyển sinh Sau Đại học năm 2022 – Đợt 2 như sau:

– Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh trong nước năm 2022 – đợt 2:

https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/08/18/thong-bao-xet-tuyen-nghien-cuu-sinh-trong-nuoc-nam-2022-dot-2/

– Thông báo chương trình dự bị Tiến sĩ năm 2022 – đợt 2

https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/08/18/thong-bao-chuong-trinh-du-bi-tien-si-nam-2022-dot-2/

– Thông báo tuyển thẳng đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 – đợt 2:

https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/08/18/thong-bao-tuyen-thang-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2022-dot-2/

– Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 – đợt 2:

https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/08/18/thong-bao-xet-tuyen-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2022-dot-2/

– Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 – đợt 2:

https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/08/18/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2022-dot-2/