NHÂN SỰ BỘ MÔN VIỄN THÔNG – MẠNG

TS. ĐẶNG LÊ KHOA

Phó Trưởng khoa Điện tử – Viễn thông

Trưởng bộ môn Viễn thông – Mạng

dlkhoa@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. NGUYỄN MINH TRÍ

Phó Trưởng bộ môn Viễn thông – Mạng

 

ngmtri@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ

 

 

nthha@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. TRƯƠNG TẤN QUANG

 

 

trtquang@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. TRẦN THỊ HUỲNH VÂN

 

 

tthvan@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN

 

 

tttnguyen@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. NGUYỄN VIỆT HÀ

 

 

nvha@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. NGUYỄN VŨ LINH

 

 

nvlinh@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. NGUYỄN THÁI CÔNG NGHĨA

 

 

ntcnghia@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. NGÔ THANH HÃI

 

 

ngohai@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. NGÔ MINH NGHĨA

 

 

nmnghia@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. NGUYỄN THỊ XUÂN UYÊN

 

 

ntxuyen@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

CN. TRẦN NHỰT TRƯỜNG

 

 

tntruong@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

CN. VŨ THẢO VI

 

 

vtvi@hcmus.edu.vn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN