Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024

Phòng KHCN xin gửi thông tin về Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 của Quỹ Nafóted
Thông tin về Giải thưởng Tạ Quang Bửu và các công trình đạt giải.
Một số mốc thời gian:
Tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 15/11/2023 đến 17h00 ngày 10/1/2024.
Xét chọn Giải thưởng: từ tháng 01/2024 đến tháng 4/2024.
Trao tặng Giải thưởng: tháng 5/2024

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12 tháng 01 năm 2015 sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN ngày 15/8/2023, cụ thể như sau:

1. Mục đích, ý nghĩa
Giải thưởng Tạ Quang Bửu (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) là Giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức định kỳ ba (03) năm một lần nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu cơ bản xuất sắc, góp phần thúc đẩy khoa học và công nghệ của Việt Nam hội nhập và phát triển.

2. Đối tượng, lĩnh vực xét tặng Giải thưởng
Giải thưởng được xét, trao tặng cho nhà khoa học là tác giả chính của công trình nghiên cứu cơ bản xuất sắc được thực hiện tại Việt Nam thuộc các lĩnh vực:
a) Khoa học tự nhiên: toán học, khoa học máy tính và thông tin, vật lý, hóa học, các khoa học trái đất và môi trường liên quan, sinh học, khoa học tự nhiên khác;
b) Khoa học kỹ thuật và công nghệ;
c) Khoa học y, dược;
d) Khoa học nông nghiệp;
đ) Khoa học xã hội;
e) Khoa học nhân văn.

3. Cơ cấu giải thưởng
– Tối đa năm (05) Giải thưởng chính, trong đó không quá ba (03) giải thưởng đối với các nhóm lĩnh vực nêu tại điểm a, b, c, d hoặc nhóm lĩnh vực nêu tại điểm đ, e mục 2 của Thông báo này.

– Tối đa ba (03) Giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ (dưới 35 tuổi tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ), trong đó không quá hai (02) giải thưởng đối với các nhóm lĩnh vực nêu tại điểm a, b, c, d hoặc nhóm lĩnh vực nêu tại điểm đ, e mục 2 của Thông báo này.

4. Quyền lợi của nhà khoa học được tặng Giải thưởng
– Được nhận Bằng chứng nhận Giải thưởng.
– Được nhận Tiền thưởng.
– Được mời tham dự Lễ trao Giải thưởng.
– Được hưởng các quyền lợi khác có liên quan đến Giải thưởng.

5. Kế hoạch tổ chức Giải thưởng năm 2024
– Tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 15/11/2023 đến 17h00 ngày 10/1/2024.
– Công tác xét chọn Giải thưởng: từ tháng 01/2024 đến tháng 4/2024.
– Trao tặng Giải thưởng: tháng 5/2024

6. Tiêu chuẩn đối với nhà khoa học được xét tặng Giải thưởng
Nhà khoa học được xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:
– Được tổ chức, cá nhân đề cử và gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng theo quy định.
– Có kết quả nghiên cứu cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
a) Được thực hiện tại Việt Nam;
b) Được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế ít nhất một (01) năm và không quá bảy (07) năm tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng;
c) Được đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật trong trường hợp là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước;
– Có đóng góp quan trọng nhất đối với kết quả nghiên cứu cơ bản nêu trên.
– Không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ.

7. Các bước nộp hồ sơ đề cử Giải thưởng
Tổ chức, cá nhân thực hiện đề cử Giải thưởng bằng cách đăng nhập vào Cổng dịch vụ công của Quỹ tại địa chỉ https://e-services.nafosted.gov.vn/ và kê khai các thông tin dưới đây:
– Đề nghị xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu (mẫu tự động TQB01);
– Bản sao từ một (01) đến ba (03) bài báo khoa học quốc tế theo quy định tại mục 6 của Thông báo này (Tải lên hệ thống);
– Thư giới thiệu nhà khoa học được đề cử xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu và các tài liệu liên quan khác (nếu có) (Tải mẫu tại đây và tải lên hệ thống);
– Thư giới thiệu của nhà khoa học quốc tế cùng chuyên môn với nghiên cứu trong hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng (nếu có) (Tải lên hệ thống).